Zajęcia dodatkowe

Kółko wyrównawcze z matematyki

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas IV - VIII.  Rozwiązują oni zadania zamknięte i otwarte, przykładowe testy pozwalające  na utrwalenie i powtórzenia wiadomości poznanych na lekcjach matematyki.

   

Kółko wyrównawcze z języka polskiego

W zajęciach uczestniczą uczniowie chętni i wyznaczeni przez nauczycieli języka polskiego. Zdobyte umiejętności wykorzystują na zajęciach podczas wykonywania zadań samodzielnych i w czasie pracy w grupach. Umiejętności zdobywane przez uczniów powodują coraz bardziej świadome posługiwanie się przez nich językiem.

Kółko przyrodnicze

 

Program zajęć bloku przyrodniczego przeznaczony jest dla chętnych uczniów naszej szkoły. Uczestnictwo w zajęciach daje  możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów. Lekcje prowadzone są w sali przyrodniczej, gdzie mieszczą się pomoce dydkatyczne, które rozbudzają i wzmacniają  pasję badawczą, rozbudzają ciekawość świata, rozwijają samodzielności w dochodzeniu do wiedzy.

 

Kółko matematyczno-fizyczne

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 7-8. Celem jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji obu tych przedmiotów oraz wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej. Zajęcia wykorzystują warsztatową metodę poprzez prowadzenie ćwiczeń, doświadczeń, praktycznego zastosowania zakresu zdobytej wiedzy w toku nauki z wybranych dziedzin. Program matematyczno-fizyczny przewiduje, że w czasie zajęć uczniowie poszerzą i pogłębią wiedzę oraz umiejętności nabyte w czasie lekcji matematyki oraz fizyki. Odbywa się to poprzez wykorzystanie znanych wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań oraz poprzez rozwiązywanie trudniejszych problemów związanych z tematami omawianymi w ramach lekcji.

 

Koło języka angielskiego

 

Zajęcia przeznaczone dla uczniow w celu promowania zdobywania wiedzy o obszarach anglojęzycznych oraz rozwijania wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się. Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, a także nauka samodzielnej pracy i systematyczności.

 

Kółko teatralne

 

Od wielu lat rozwijane są zainteresowania teatralne wśród naszych uczniów. Na spotkania uczęszczają dzieci z klas 0 - 6. Celem zajęć jest między innymi rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowanie sztuką teatralną, a także przygotowanie do jej świadomego odbioru. Podczas spotkań koła stosowane są różne metody pracy tj. zabawy naśladowcze, tematyczne, z elementami dramy i pantomimy, gry i zabawy językowe, integracyjne, inscenizowanie ruchem wierszy,bajek, piosenek, opowiadań, baśni.
Efekty pracy naszych małych aktorów można podziwiać na uroczystościach szkolnych.
Zespół teatralny odniósł wiele sukcesów w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.