Klauzula Informacyjna

Treść klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, Smolna 70,  56-400 Oleśnica,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - agatajs@olesnica.wroc.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności na podstawie poniższych ustaw:

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 r. prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo- oświatowe
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego 
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016- r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) jest obligatoryjne,

9) ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych.