Zarządzenie Dyretora Szkoły Podstawowej w Smolnej nr XXXI

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) i § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 1. Wprowadzam z dniem 01 kwietnia 2011 r. regulamin rozliczania podróży służbowych   w  Szkole Podstawowej w Smolnej zgodnie z załącznikami  do zarządzenia.

2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Smolnej do stosowania postanowień niniejszego zarządzenia.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Pedagogicznej

                                                                                                                                                              mgr Dariusz Rzepka


Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Zarządzenie Dyretora Szkoły Podstawowej w Smolnej nr XXXI

Data utworzenia

2011-06-09

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

755 razy