Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Uchwały i zarządzenia. » Zarządzenie nr 77

Zarządzenie nr 77

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) oraz w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. I FPS 4/15

zarządza się co następuje:

§ 1.

Szkoła jest płatnikiem podatku VAT

Do rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług ustala się że nazwa podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży lub zakupu będzie wpisywana na dokumentach VAT następująco:

Gmina Oleśnica

ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica

NIP: 911-17-77-943

 

§ 2.

Szkoła posiada numer NIP: 911-17-80-448 w zakresie rozliczeń dotyczących spraw pracowniczych (ZUS, podatek dochodowy itp.)

 

§ 3.

W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług od dnia 01.01.2017 r. wprowadza się zmiany w zakresie ujmowania rozliczeń w księgach rachunkowych. Zmienia się brzmienie opisów kont: 132, 201, 225. Wprowadzone zmiany stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

W Zarządzeniu Nr 70  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w załączniku nr 1  „Zakładowy Plan Kont” w części dotyczącej ustalenia planu kont dla jednostki budżetowej, wprowadza się konto 410 zamiast konta 408 oraz usuwa się konto 202.

 

§ 5.

Wykaz kont stosowanych w Szkole Podstawowej w Smolnej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.


Dyrektor szkoły

Dariusz Rzepka

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zarządzenie nr 77

Data utworzenia

2017-01-02

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2017-11-22] Dodanie załącznika zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-77.docx przez Admin
  • [2017-11-22] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

19 razy