Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Uchwały i zarządzenia. » Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej nr XXIX.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej nr XXIX.

    

ZARZĄDZENIE XXIX

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej z dnia 03.01.2011r..

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej

 

 

 

Podstawa prawna

 

Na podstawie art. 69. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.); art. 14, ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające, ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84)

 

Zarządzam, co następuje:

 

 

 

 • 1. Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Szkole Podstawowej w Smolnej kontroli zarządczej.

 

 • 2. Kontrola zarządcza w szkole funkcjonuje w oparciu o procedury kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjęte standardy przez dyrektora szkoły, uwzględniające specyfikę placówki oświatowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 • 3. Kontrola zarządcza w szkole stanowi ogół działań dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań statutowych szkoły w sposób zgodny i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

3.  Celem kontroli zarządczej w szkole jest zapewnienie:

 • a) zgodności działalności wszystkich podmiotów szkoły z przepisami prawa oraz wewnątrzszkolnymi regulaminami, instrukcjami i procedurami,
 • b) skuteczności działania,
 • c) wiarygodności sprawozdań,
 • d) ochrony zasobów szkolnych,
 • e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • f) efektywności przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • g) skuteczności zarządzania ryzykiem,
 • h) stosowania skutecznych mechanizmów kontroli,
 • i) bieżącego monitorowania i samooceny procesów kontroli zarządczej,
 • j) szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk i nieprawidłowości.

 

 • 4. Kontrolę zarządczą w szkole realizują następujące działania:
 • a) opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnych standardów i wskaźników kontroli zarządczej,
 • b) opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów i innych mechanizmów kontroli zarządczej,

 

 • c) prowadzenie instruktarzu i szkoleń z zakresu dokumentacji regulującej system kontroli zarządczej,
 • d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • e) prowadzenie kontroli wewnętrznej wszystkich obszarów pracy szkoły,
 • f) prognozowanie zagrożeń i ryzyk oraz mechanizmów ich zapobiegania,
 • g) monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
 • h) składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

 

 • 5. Zasady i sposoby realizacji oraz mechanizmy kontroli zarządczej regulują w szkole obowiązujące regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora i procedury, a także plany, sprawozdania i protokoły kontroli wewnętrznej. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

 • 6. Celem zarządzania ryzykiem i podejmowania skutecznych działań eliminujących ich wystąpienie oraz w celu eliminowania skutków ich wystąpienia wprowadzam Strategię Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej w Smolnej, która stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. Strategię Zarządzania Ryzykiem uzupełnia „mapa ryzyka", która stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

 • 7. Zadania kontroli zarządczej realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy, zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Smolnej, a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

 • 8. Kontrolę zarządczą sprawuje się w odniesieniu do danego roku kalendarzowego.

 

 • 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 3 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na Radzie Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Załączniki do zarządzenia:

 1. Procedury kontroli zarządczej Szkole Podstawowej w Smolnej- załącznik 1
 2. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą - załącznik 2
 3. Strategia zarządzania ryzykiem w Szkole Podstawowej w Smolnej- załącznik 3
 4. Wykaz rozpoznanych ryzyk i mapa ryzyka - załącznik 4                                                          

 

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej nr XXIX.

Data utworzenia

2011-04-04

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2011-04-04] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

2462 razy