Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej

56-400 Oleśnica

Smolna 70

Tel: (71) 314-02-33

Przejdź do strony głównej

, 20 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 82

Zarządzenie Nr 82

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej

z dnia 12.02.2018r.

 

 

 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie zarządzenia nr 8/18, 9/18 WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 31 stycznia 2018 r. zarządza się, co następuje;

 

 

 

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej i I klasy Szkoły Podstawowej w Smolnej na rok szkolny 2018/2019, zwaną dalej „Komisją” .

 

 

 1.  

   

  § 2.Wyznacza się Przewodniczącego Komisji .

   

  § 3. Zadania Komisji określa zarządzenie wójta wraz z przytoczonymi w zarządzeniu ustawami.

   

  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

   

  § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2018/2019.

   

   

   

  Dyrektor szkoły

  Dariusz Rzepka

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 82
Data utworzenia:2018-04-13
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:104
Rejestr zmian: