Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej

56-400 Oleśnica

Smolna 70

Tel: (71) 314-02-33

Przejdź do strony głównej

, 20 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 79

ZARZĄDZENIE NR 79

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej

w sprawie wprowadzenia

Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego

   w  Szkole Podstawowej w Smolnej

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

      Na podstawie uchwały Nr XXXIII/224/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica określa się regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla pracowników Szkoły Podstawowej w Smolnej.

 

  1. Wprowadzenie w załączniku do niniejszego zarządzenia  Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego w Szkole Podstawowej w Smolnej.

 

  1. Regulamin wchodzi w życie po upływie  14 dni od podania go do wiadomości pracownikom.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                              Dariusz Rzepka

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 79
Data utworzenia:2018-04-13
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:124
Rejestr zmian: