Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej

56-400 Oleśnica

Smolna 70

Tel: (71) 314-02-33

Przejdź do strony głównej

, 20 stycznia 2019

Zarządzenie kierownika jednostki Nr 80

Zarządzenie kierownika jednostki Nr 80

z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia likwidacji środków zniszczonych, nieprzydatnych.

§ 1.

 

Zarządzam przeprowadzenie likwidacji składników majątkowych zniszczonych, nieprzydatnych w:

 1. Szkole Podstawowej w Smolnej, Smolna 70, 56 – 400 Oleśnica

  przez komisję likwidacyjną w następującym składzie osobowym:

 1. Lucyna Orzechowska – przewodniczący

 2. Barbara Witkowska – członek

 3. Grzegorz Czerniecki – członek

  w terminie od dnia 08.12.2017 r. do dnia 14.12 2017 r.

   

  § 2.

  Likwidację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 30.11.2017 r.

   

  § 3.

   

  Likwidacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

 1. środki trwałe

 2. wartości niematerialne i prawne

 3. środki trwałe w używaniu

 4. zbiory biblioteczne,

   

  § 4.

   

 1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt. 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu

         z natury.

   

  § 5.

   

              Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w księgowości w terminie do dnia 08.12.2017 r.

   

  § 6.

   

  Zobowiązuję komisję do:

 1. przeprowadzenia likwidacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o likwidacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem szkoły, likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

 3. dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

 4. sporządzenia rozliczenia likwidacji,

 5. przekazania kompletnej dokumentacji likwidacyjnej do księgowości w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

  § 7.

        Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie likwidacji, zgodne ze stanem faktycznym.

  § 8.

  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

                    Dyrektor szkoły

                    Dariusz Rzepka

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zarządzenie kierownika jednostki Nr 80
Data utworzenia:2018-01-04
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:152
Rejestr zmian: